Положення про засади використання автоматизованої системи документообігу Херсонського окружного адміністративного суду від 18 квітня 2016 р.">
flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про засади використання автоматизованої системи документообігу Херсонського окружного адміністративного суду від 18 квітня 2016 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням зборів суддів
Херсонського окружного
адміністративного суду
від 23 вересня 2015 р. № 9
(
зі змінами і доповненнями,

внесеними рішеннями зборів суддів від 29.12.2015 № 13,

від 18.04.2016 № 2)

 

Положення

про засади використання автоматизованої системи документообігу

Херсонського окружного адміністративного суду 

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про засади використання автоматизованої системи документообігу Херсонського окружного адміністративного суду (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду та визначає особливості функціонування автоматизованої системи документообігу Херсонського окружного адміністративного суду (далі – суд), а також особливості автоматизованого розподілу адміністративних справ між суддями, засади формування колегій суддів, порядок розподілу судових справ раніше визначеному судді та повторного автоматизованого розподілу адміністративних справ.

 

ІІ. Загальні засади

здійснення автоматизованого розподілу справ між суддями

2.1. Розподіл судових справ та матеріалів між суддями Херсонського окружного адміністративного суду здійснюється за правилами та в порядку, встановленими Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, цим Положенням, а також з урахуванням наявності у судді допуску до державної таємниці, повноважень на здійснення правосуддя на момент розподілу судових справ, а також іншої інформації, передбаченої Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

2.2.  Категорія адміністративної справи визначається при її реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду особою, відповідальною за розподіл судових справ, на підставі Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 31.10.2013 р. № 114.

2.3. Спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ адміністративної юрисдикції у Херсонському окружному адміністративному суді не запроваджується.

2.4.  Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

      - автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;
      - пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

      - розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

      - визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

      - повторного автоматизованого розподілу судових справ.

2.5.  Під час проведення автоматизованого та повторного автоматизованого розподілу справ з розподілу наступної справи виключається суддя, який був обраний автоматизованою системою в результаті розподілу попередньої справи (у попередньому призначенні). Даний принцип не діє при участі в розподілі справ лише двох суддів.

2.6.   Коефіцієнт складності для всіх категорій адміністративних справ – «1».

2.7.   Коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи:
         для головуючого у справі (одноособовий розгляд) – «1»;
       для головуючого у справі (колегіальний розгляд) – «1»;
       для члена колегій суддів – «0,5».

2.8. При автоматизованому розподілі судових справ суддям, які займають адміністративні посади, з метою забезпечення умов для виконання ними обов’язків як за займаною посадою, так і обов’язків судді, враховуються наступні коефіцієнти адміністративних посад:

       для голови суду – «0,8»;
       для заступника голови суду – «0,9».

2.9. Автоматизований розподіл судових справ, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні/години, здійснюється за загальними правилами.

У разі затвердження зборами суддів складу тимчасових колегій суддів, автоматизований розподіл вищевказаних справ здійснюється автоматизованою системою документообігу суду з числа суддів, включених до тимчасових колегій.

2.10. У випадку виявлення значної різниці у навантаженні на суддів (понад 30% від середнього показника навантаження на суддю) скликаються збори суддів для розгляду питання щодо зміни порядку здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.11. У разі тимчасової відсутності судді (тимчасова непрацездатність, відрядження тощо), що унеможливлює його участь у розгляді судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян та юридичних осіб (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо), керівник апарату суду може прийняти рішення про проведення повторного автоматизованого розподілу таких справ.

2.12.  У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває не більше п’яти робочих днів, розподіл судових справ здійснюється відповідно до п.п. 2.3.56 Положення про автоматизовану систему документообігу суду (невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених обставин), крім справ, які мають розглядатися невідкладно.

У разі настання обставин, зазначених в абзаці 1 пункту 2.12 цього Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян та юридичних осіб (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо), розподіл зазначених справ здійснюється відповідальною особою негайно згідно черговості їх надходження та за списком суддів, складеним в алфавітному порядку до їх прізвищ, з урахуванням вимог п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

У такому ж порядку розподіляються усі інші справи, у разі не усунення обставин, зазначених в  абзаці 1 пункту 2.12 цього Положення, що тривають більше п’яти робочих днів.

2.13. Адміністративна справа, в матеріалах якої містяться відомості, що становлять державну таємницю, розподіляється автоматизованою системою документообігу суду серед суддів, які мають доступ до державної таємниці. Якщо необхідність дослідження матеріалів, що містять державну таємницю, виникла на стадії підготовчого провадження або судового розгляду справи, а у головуючого судді та/або члена/членів колегії суддів відсутній відповідний допуск, здійснюється заміна головуючого судді або члена/членів колегії суддів шляхом здійснення повторного автоматизованого розподілу справи серед суддів, які мають допуск до державної таємниці.  

 

 

 

ІІІ. Засади формування колегій суддів

3.1. У випадку, якщо судова справа відповідно до КАС України підлягає розгляду  колегією суддів, колегія у складі трьох суддів формується автоматизованою системою під час автоматизованого розподілу судової справи в порядку, визначеному п. 2.3.23 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

3.2. У випадку, якщо необхідність розгляду справи у складі колегії суддів визначена головуючим суддею після відкриття провадження у справі, автоматизоване призначення членів колегії суддів здійснюється особою, відповідальною за розподіл справ на підставі відповідної ухвали суду (судді).

3.3. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів (який не є головуючим у справі), обов’язків судді (перебування у відрядженні, відпустці, на лікарняному тощо), що може стати наслідком порушення строків розгляду справи,  головуючий у справі складає службову записку на ім’я керівника апарату суду щодо необхідності заміни відсутнього члена колегії із зазначенням причин такої заміни. Керівник апарату суду видає вмотивоване розпорядження про заміну відсутнього члена колегії суддів шляхом повторного автоматизованого розподілу справи.

3.4. Збори суддів Херсонського окружного адміністративного суду можуть визначати персональний склад тимчасових колегій суддів для розгляду судових справ на період виборчого процесу.

 

ІV. Порядок розподілу судових справ

шляхом передачі судової справи  раніше визначеному у судовій справі судді

4.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (колегії суддів), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

4.2. Якщо на момент повернення справи, зазначеної в п. 4.1 цього Положення, головуючий суддя та або член колегії суддів, який ухвалив судове рішення у справі, не працює в суді або відсутній з причин зазначених в п.п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу для заміни відсутнього судді.

4.3. виключено

4.4. Раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (колегії суддів) передаються також:
      позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору у судовій справі,  що знаходиться в провадженні судді;
      виділені в окремі провадження судові справи в результаті роз’єднання позовних вимог.

      У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді з причин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, такі позовні заяви та судові справи підлягають повторному автоматизованому розподілу.

4.5. У разі надходження до суду заяв про зміну/скасування заходів забезпечення позову, скасування заходів реагування, повернення судового збору, відновлення втраченого судового провадження, виправлення описки в судовому рішенні, роз’яснення судового рішення, винесення додаткового судового рішення, відстрочення (розстрочення) виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, заміну сторони виконавчого провадження чи з інших питань, що пов’язані з виконанням судового рішення (крім заяв, передбачених ч. 3 ст. 265 та ч. 9 ст. 267 КАС України), вони передаються для розгляду судді, який виніс рішення по справі.

        Не передаються для розгляду судді, що розглядав справу по суті, вказані заяви (крім заяв про зміну/скасування заходів забезпечення позову, скасування заходів реагування) за 5 робочих днів до закінчення повноважень судді, відпустки чи відрядження, якщо тривалість такої відпустки або відрядження більше 7 календарних днів. У такому разі заява підлягає повторному автоматизованому розподілу, при цьому адміністративна справа повторно не розподіляється.

       Заяви, передбачені ч.3 ст. 265 та ч.9 ст. 267 КАС України підлягають автоматизованому розподілу в загальному порядку. Якщо в результаті автоматизованого розподілу такі заяви будуть розподілені судді, який виніс рішення у справі, вони підлягають повторному автоматизованому розподілу.

4.6. Якщо на час надходження до суду заяв про зміну/скасування заходів забезпечення позову, скасування заходів реагування, повернення судового збору, відновлення втраченого судового провадження, виправлення описки в судовому рішенні, роз’яснення судового рішення, винесення додаткового судового рішення, відстрочення (розстрочення) виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, заміну сторони виконавчого провадження чи з інших питань, що пов’язані з виконанням судового рішення (крім заяв, передбачених ч. 3 ст. 265 та ч. 9 ст. 267 КАС України), відсутній суддя, що розглядав дану справу по суті, з причин тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження, відповідна заява підлягає повторному автоматизованому розподілу, при цьому адміністративна справа повторно не розподіляється.

4.7. У разі надходження заяви про забезпечення позову (доказів), зміну способу забезпечення позову по справі, яка знаходиться в провадженні судді, що відсутній з причин тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження, здійснюється повторний автоматизований розподіл заяви для її розгляду без повторного автоматизованого розподілу справи. 

4.8. У разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала адміністративна справа, не працює в суді на момент надходження заяви, яка вимагає процесуального розгляду, така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу для розгляду відповідної заяви, а також вирішення усіх інших процесуальних питань, які можуть виникнути в подальшому щодо виконання рішення суду у відповідній адміністративній справі.

4.9. Якщо під час розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, а також заяв, переданих відповідно до п. 4.6 даного  Положення, надійшли інші заяви (клопотання), які потребують розгляду в порядку, передбаченому КАС України, вони передаються для розгляду судді, в провадженні якого знаходиться вищевказана заява, разом зі справою.  

 

V. Повторний автоматизований розподіл справ

5.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ та заяв, які підлягають процесуальному розгляду, здійснюється у випадках та порядку, передбачених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та цим Положенням.

 

VІ. Прикінцеві та перехідні положення

6.1. Зміни до цього Положення можуть бути прийняті тільки рішенням зборів суддів Херсонського окружного адміністративного суду.